YALIS ଇଣ୍ଟ୍ରୋ |

ବ୍ରାଣ୍ଡ ପରିଚୟ

ISDOO ହେଉଛି ଏକ ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗତିଶୀଳ ହାର୍ଡୱେର୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ଯାହା ୟୁରୋପୀୟ ବଜାରର ସେବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ high ର ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ |

IISDOO ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ସ, ଗ୍ଲାସ୍ ଡୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ସ, କବାଟ ହାର୍ଡୱେର୍ ଆସେସୋରିଜ୍, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହାର୍ଡୱେର୍ ର ଏକ ପରିସର ବିକାଶ କରେ |

IISDOO ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ୟୁରୋପୀୟ ହାର୍ଡୱେର୍ କାରିଗରର ଶିଖରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, "କେବଳ ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ହାର୍ଡୱେର୍ ଉତ୍ପାଦନ କର", ଆମେ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିବରଣୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ |

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ସହିତ ସେବା କରିବାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |

ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀର ସମୃଦ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ହାର୍ଡୱେର୍ ସମାଧାନ ଅଛି |

କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦ ନବସୃଜନ, ଉଚ୍ଚ-ବ tech ଷୟିକ ଉପକରଣର ପରିଚୟ, ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାହକ ସେବା କ୍ଷମତା, ଆମେ କଦାପି ବନ୍ଦ କରିବୁ ନାହିଁ ...

aa5930ce9338d71dec64e9ab0a063637e3287f98e584-BMkmPf_fw1200

IISDOO ଅବସ୍ଥାନ |

କବାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ନିର୍ମାତା ଅଛନ୍ତି:

ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଡିଜାଇନ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବା |ଏହିପରି କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦକଙ୍କ ଉତ୍ପାଦରେ ଅଭିନବ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦର ବିକାଶ କରିବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ |

ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ କିମ୍ବା ନିର୍ମାତା ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟତ al ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୋଇ ଡୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍, ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କବାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ କିମ୍ବା ଲୁହା କବାଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି |ଏହି ପ୍ରକାରର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ମୁଖ୍ୟତ large ବହୁ ପରିମାଣର, ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ବିକାଶ ଏବଂ ନୂତନତ୍ୱର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ |

IISDOO, ଜିଙ୍କ ଆଲୋଇ ଡୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଏବଂ କବାଟ ହାର୍ଡୱେର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ପାଦକ, କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦ ବିକାଶ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଦ୍ୱାର ପ୍ରୟୋଗ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଭିନ୍ନ ବଜାରରେ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି କ୍ଷମତା ସହିତ |

ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଇଟାଲୀର ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ |ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତ br ପିତ୍ତଳରେ ନିର୍ମିତ |ସେମାନଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରେ |ତଥାପି, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରେ --- ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରାହକ |

କମ୍ପାନୀ img7
କମ୍ପାନୀ img5
କମ୍ପାନୀ img4

ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯୋଜନା

13

ଅଗ୍ରଣୀ ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେବାକୁ |

ଘରଦୁନିଆରେ ଉନ୍ନତି ଦ୍ୱାର ହାର୍ଡୱେର୍!


ଆମକୁ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ: